fbpx

GDPR

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei
Curățenia ACE de toamnă în Carrefour” (“Promoția”)

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal și împuterniciții

În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:

INTERBRANDS ORBICO S.R.L., avand sediul social la adresa Strada Serg. Nutu Ion, nr. 44, corp A, etaj 3, Sector 5, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9571/1993, cod unic de inregistrare RO3786280, denumit în continuare „Operator”.

Prin intermediul NORDVISION TEHNIKO GRUP S.R.L., societate înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în România, București, Str. Suvenir nr. 8, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/2123/2010, CUI RO26585200, în calitate de împuternicit al Operatorului (denumită în cele ce urmează “Împuternicit”).

2. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la Participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

(I) Prenume și Nume;

(ii) Data nașterii;

(iii) Adresa de livrare;

(iv) Adresa de Email;

(v) Număr de telefon;

(vii) CNP – Cod Numeric Personal (doar pentru Câștigători validați).

3. Scopul procesării

Datele cu caracter personal ale Participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Organizator prin intermediul Împuternicitului în vederea, după caz:

(I) Organizării și desfășurării Campaniei;

(ii) Desemnării și validării Câștigătorilor;

(iii) Reținerii la sursă și plății efective a impozitelor Datele vor fi prelucrate în temeiul consimțământului și/sau al interesului legitim, prin acceptarea de către Persoana Vizată a Regulamentului și a Anexelor la acesta.

4. Destinatarii datelor cu caracter personal

În afară de Operator, prin Împuternicit, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal colectate în virtutea Campaniei sunt: Hatos Economics S.R.L. (societatea care asigură serviciile contabile pentru calcularea și declararea taxelor către Statul Român), Fan Courier S.R.L. (societatea care furnizează servicii de curierat rapid), precum și autoritățile, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Câștigătorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, impunând Împuternicitului/Împuterniciților obligații similare.

Datele cu caracter personal ale necâștigătorilor vor fi distruse în termen de 30 de zile de la încheierea Campaniei, ele nefiind utilizate în niciun alt scop, până la momentul distrugerii acestora, exceptând participarea la Promoția Curățenia ACE de toamnă in Carrefour.

6. Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul asigură participanților, pe durata Campaniei, următoarele drepturi:

(I) dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului anterior retragerii acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restricționarea prelucrării;

(vi) dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea Câştigătorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara intervenție umană.

Participanții își pot exercita drepturile menționale anterior fie printr-o cerere scrisă, datată, semnată și adresată Operatorului prin Împuternicit la adresa: Romania, Bucuresti, Str. Suvenir nr. 8, Sector 2, sau prin transmiterea acesteia la adresa de Email: concurs@acetepremiaza.ro

7. Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor

Întrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani. În situația în care Operatorul/un Împuternicit primește date cu caracter personal aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani, aceste date vor fi imediat șterse/distruse de pe mijlocele de prelucrare și stocare ale Operatorului/Împuternicitului. În cazul în care un părinte sau un titular al autorității părintești notifică prelucrarea unor date cu caracter personal aparținând unor persoane cu vârsta mai mică de 18 ani, Operatorul va șterge/distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare.

8. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie. Operatorul se obligă să impună Împuternicitului obligații similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, Participanții își exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Operator și/sau societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, în scopul includerii acestor date cu caracter personal în baza de date a Operatorului operată de către Împuternicit, în scopul participării la Campanie, identificării și validării ca și Câştigător, înmânării și primirii premiului.

9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexă la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale Persoanelor Vizate și fără a afecta drepturile și libertățile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Operatorului și/sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștința Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștiințate cu privire la Regulament.

10. Alte prevederi

Datele personale ale Participanților la Campanie vor fi procesate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Promoției
„Curățenia are nevoie de ACE pentru o strălucire ca în Dubai!”
(“Promoția”)
INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal și împuterniciții

În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:
INTERBRANDS ORBICO S.R.L., avand sediul social la adresa Strada Serg. Nutu Ion, nr. 44, corp A, etaj 3, Sector 5, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9571/1993, cod unic de inregistrare RO3786280, denumit în continuare „Operator”.
prin intermediul NORDVISION TEHNIKO GRUP S.R.L., societate înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în România, București, Str. Suvenir nr. 8, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/2123/2010, CUI RO26585200, în calitate de împuternicit al Operatorului (denumită în cele ce urmează “Împuternicit”).

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la Participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:
(i) Prenume și Nume;
(ii) Data nașterii;
(iii) Adresa de livrare;
(iv) Adresa de Email;
(v) Număr de telefon;
(vii) CNP – Cod Numeric Personal (doar pentru Câștigători validați).

 1. Scopul procesării

Datele cu caracter personal ale Participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Organizator prin intermediul Împuternicitului în vederea, după caz:
(i) Organizării și desfășurării Campaniei;
(ii) Desemnării și validării Câștigătorilor;
(iii) Reținerii la sursă și plății efective a impozitelor
Datele vor fi prelucrate în temeiul consimțământului și/sau al interesului legitim, prin acceptarea de către Persoana Vizată a Regulamentului și a Anexelor la acesta.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

În afară de Operator, prin Împuternicit, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal colectate în virtutea Campaniei sunt: Hatos Economics S.R.L. (societatea care asigură serviciile contabile pentru calcularea și declararea taxelor către Statul Român), Fan Courier S.R.L. (societatea care furnizează servicii de curierat rapid), precum și autoritățile, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Câștigătorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc plata impozitului din premii.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, impunând Împuternicitului/Împuterniciților obligații similare.
Datele cu caracter personal ale necâștigătorilor vor fi distruse în termen de 30 de zile de la încheierea Promoției, ele nefiind utilizate în niciun alt scop, până la momentul distrugerii acestora, exceptând participarea la Promoția „Curățenia are nevoie de ACE pentru o stralucire ca in Dubai!”.

 1. Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul asigură participanților, pe durata Campaniei, următoarele drepturi:
(i) dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului anterior retragerii acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restricționarea prelucrării;
(vi) dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea Câştigătorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara intervenție umană.

Participanții își pot exercita drepturile menționale anterior fie printr-o cerere scrisă, datată, semnată și adresată Operatorului prin Împuternicit la adresa: Romania, Bucuresti, Str. Suvenir nr. 8, Sector 2, sau prin transmiterea acesteia la adresa de Email: concurs@acetepremiaza.ro

 1. Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor

Întrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani. În situația în care Operatorul/un Împuternicit primește date cu caracter personal aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani, aceste date vor fi imediat șterse/distruse de pe mijlocele de prelucrare și stocare ale Operatorului/Împuternicitului. În cazul în care un părinte sau un titular al autorității părintești notifică prelucrarea unor date cu caracter personal aparținând unor persoane cu vârsta mai mică de 18 ani, Operatorul va șterge/distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie. Operatorul se obligă să impună Împuternicitului obligații similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
Prin participarea la Campanie, Participanții își exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Operator și/sau societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, în scopul includerii acestor date cu caracter personal în baza de date a Operatorului operată de către Împuternicit, în scopul participării la Campanie, identificării și validării ca și Câştigător, înmânării și primirii premiului.

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexă la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale Persoanelor Vizate și fără a afecta drepturile și libertățile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Operatorului și/sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștința Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștiințate cu privire la Regulament.

 1. Alte prevederi

Datele personale ale Participanților la Campanie vor fi procesate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Promoției
„ACE și LA DOI PAȘI te premiază!”
(“Promoția”)
INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal și împuterniciții

În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:
INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul în România, București, Șos. Viilor nr. 14, Sector 5, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9571/1993, cod unic de inregistrare RO3786280, denumit în continuare „Operator”.
prin intermediul NORDVISION TEHNIKO GRUP S.R.L., societate înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în România, București, Str. Suvenir nr. 8, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/2123/2010, CUI RO26585200, în calitate de împuternicit al Operatorului (denumită în cele ce urmează “Împuternicit”).

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la Participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:
(i) Prenume și Nume;
(ii) Data nașterii;
(iii) Adresa de livrare;
(iv) Adresa de Email;
(v) Număr de telefon;
(vii) CNP – Cod Numeric Personal (doar pentru Câștigători validați).

 1. Scopul procesării

Datele cu caracter personal ale Participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Organizator prin intermediul Împuternicitului în vederea, după caz:
(i) Organizării și desfășurării Campaniei;
(ii) Desemnării și validării Câștigătorilor;
(iii) Reținerii la sursă și plății efective a impozitelor
Datele vor fi prelucrate în temeiul consimțământului și/sau al interesului legitim, prin acceptarea de către Persoana Vizată a Regulamentului și a Anexelor la acesta.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

În afară de Operator, prin Împuternicit, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal colectate în virtutea Campaniei sunt: Hatos Economics S.R.L. (societatea care asigură serviciile contabile pentru calcularea și declararea taxelor către Statul Român), Fan Courier S.R.L. (societatea care furnizează servicii de curierat rapid), precum și autoritățile, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Câștigătorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc plata impozitului din premii.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, impunând Împuternicitului/Împuterniciților obligații similare.
Datele cu caracter personal ale necâștigătorilor vor fi distruse în termen de 30 de zile de la încheierea Promoției, ele nefiind utilizate în niciun alt scop, până la momentul distrugerii acestora, exceptând participarea la Promoția „ACE și LA DOI PAȘI te premiază!”.

 1. Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul asigură participanților, pe durata Campaniei, următoarele drepturi:
(i) dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului anterior retragerii acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restricționarea prelucrării;
(vi) dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea Câştigătorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara intervenție umană.

Participanții își pot exercita drepturile menționale anterior fie printr-o cerere scrisă, datată, semnată și adresată Operatorului prin Împuternicit la adresa: Romania, Bucuresti, Str. Suvenir nr. 8, Sector 2, sau prin transmiterea acesteia la adresa de Email: concurs@acetepremiaza.ro

 1. Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor

Întrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani. În situația în care Operatorul/un Împuternicit primește date cu caracter personal aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani, aceste date vor fi imediat șterse/distruse de pe mijlocele de prelucrare și stocare ale Operatorului/Împuternicitului. În cazul în care un părinte sau un titular al autorității părintești notifică prelucrarea unor date cu caracter personal aparținând unor persoane cu vârsta mai mică de 18 ani, Operatorul va șterge/distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie. Operatorul se obligă să impună Împuternicitului obligații similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
Prin participarea la Campanie, Participanții își exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Operator și/sau societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, în scopul includerii acestor date cu caracter personal în baza de date a Operatorului operată de către Împuternicit, în scopul participării la Campanie, identificării și validării ca și Câştigător, înmânării și primirii premiului.

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexă la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale Persoanelor Vizate și fără a afecta drepturile și libertățile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Operatorului și/sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștința Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștiințate cu privire la Regulament.

 1. Alte prevederi

Datele personale ale Participanților la Campanie vor fi procesate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Cele mai bune produse de curățenie pentru casa ta!

Social

Fater

Corporate website

© 2022 Fater SpA